Nederlands   English
 
Algemene Voorwaarden

Onder verhuurder wordt verstaan: tmfscooters.com
Onder huurder wordt verstaan: de gebruiker van een ,tmfscooters.com , scooter
Onder het gehuurde wordt verstaan: de tmfscooter.com ,scooter met alle toebehoren als zijnde vermeld op de overeenkomst.

Artikel 1
Verhuurder wordt geacht her gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.

Artikel 2
Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden. Huurder dient een minimum leeftijd te hebben van achttien jaren en dient zich te legitimeren.

Artikel 3
Ondergetekende dient zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de Nederlandse wetgeving. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan en is het verboden alcohol, drugs en / of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 4
De huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (inclusief borg) te hebben betaald.

Artikel 5
Het gehuurde is W.A. verzekerd. Bij aflevering wordt een schadeformulier meegeleverd.

Artikel 6
De huurder is verantwoordelijk voor de juiste bevestiging (aan een vast punt). Bij parkeren dient het gehuurde te allen tijde te worden gezekerd met het bijgeleverde slot

Artikel 7
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld te worden. Bij diefstal / vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde. De huurderving is daarbij niet ingebegrepen. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de huurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade, maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.

Artikel 8
Het huren van het gehuurde geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.


Artikel 9
Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.


Artikel 10
Annuleringen door de huurder dienen minimaal een week van te voren te worden ingediend. De verhuurder is te allen tijde gemachtigd verhuur te annuleren


Artikel 11
De huurder zal als een goede beheerder de hem / haar verhuurde verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen.


Artikel 12
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in het gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.


Arikel 13
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding geldt een tarief van US-$ 10 per uur per gehuurd object.


Artikel 14
De huurder betaalt een borg (350,-Naf.) voor het verhuurde voor aanvang aan de verhuurder en dient per creditcard of cash te worden voldaan. Deze borg krijgt de huurder terug na de huurperiode, als het verhuurde in dezelfde staat is, als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de gestorte waarborgsommen te verrekenen. Onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle waarborgsommen betaald door de gehele groep kan hiervoor, indien nodig, worden aangewend.

© firma.nl sitemap